hayati oyunlastirmaBizimle keşfe var mısınız?

Kendinizi, işinizi ve iş arkadaşlarınızı keşfetmek için bir yolculuğa çıkmaya ne dersiniz? Oynayacağız, yaratacağız ve birlikte yaratım sürecini eğlenerek analiz edeceğiz. Hadi gelin hep birlikte özgürce farkındalıklarımızı yaratıcı drama atölyesiyle keşfedelim.

Yaratıcı Drama nedir?

Bir sözcüğü, bir kavramı, bir davranışı, bir tümceyi, bir fikri bir yaşantıyı veya bir olayı doğaçlama, rol oynama gibi tiyatro ya da drama tekniklerinden yararlanarak, bir grup çalışması içinde oyun veya oyunlar geliştirerek, eski bilişsel örüntülerin yardımıyla yeniden yapılandırmaya yönelik etkinlikler sürecidir . Drama yönteminde bütün duyu organları etkin bir şekilde kullanıldığı için bireyin dikkat, algılama, dinleme, konuşma, bedenini de kullanarak anlatma ve yorumlama gibi iletişim becerileri gelişir. Böylece birey kendini ve sorunlarını ifade edebilmeyi ve yorumlamayı öğrenir. Utangaçlık, çekingenlik vb. olumsuz duygulardan arınmasını sağlar. Oyun oynayarak yapıldığından soyut ve teorik olay ve kavramların anlaşılıp somutlaştırılmasına yardımcı olur. Böylece olaylar karmaşık bile olsa kişi kolayca anlar ve yorumlar, çatışmalarla olumlu biçimde baş etmesini öğrenir. Bireyin düş gücünü geliştirir ve zenginleştirir. Bilim ve teknolojideki buluşların, onları bulan kişilerin öncelikle düş güçlerinin bir ürünü olduğunu düşünürsek dramanın çocukların ve yetişkinlerin düş gücünü geliştirmesinin ne kadar önemli olduğu kolayca anlaşılacaktır. Ayrıca sanatın ve sanat eserlerinin oluşturulmasında da düş gücü olmazsa olmaz bir koşuldur.

Yaratıcı Dramanın Hedefleri

Yaratıcı dramanın hedeflerinden bir bölümü şöyle sıralanabilir .Yaratıcılığı geliştirme, estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği kazandırma, birlikte çalışma alışkanlığı kazandırma, sosyal gelişimi sağlama, kendine güven duyma ve karar verme becerilerini geliştirme, dil ve iletişim becerilerini kazandırma, soyut kavramları ya da yaşantıları somutlaştırma, imgelem gücünü, duygularını ve düşüncelerini geliştirme.

Yaratıcı Dramanın Yöntemleri

Isınma ve Rahatlama Çalışmaları: Çeşitli yöntemlerle 5 duyuyu kullanma, gözlem yetisini geliştirme, bedensel ve dokunsal çalışmaların yapılması, tanışma, etkileşim kurma, güven ve uyum sağlama gibi özellikleri katılımcıya kazandıran, grup liderinin yöneticiliğinde yapılan çalışmadır.
Oyunlar: Belirlenmiş kurallar içinde özgürce oyun oynama ve bu oyunları geliştirme çalışmalarından oluşur. Kimi zaman bilinen çocuk oyunlarından yararlanılır.
Doğaçlama: Daha az kesin olarak belirlenmiş bir süreç olup, saptanan konu ya da temadan yola çıkılır veya saptanan bir hedefe doğru belli aşamalarla yol alınır. Bireysel ve grupsal yaratıcılığın en çok ön plana çıktığı çalışmalardır.
Oluşum: Bu süreç kimi zaman önceden hiç belirlenmemiş bir çıkış noktasından, kimi zaman da bir nesne, resim, fotoğraf, heykel vb. ile iletişim kurma ile başlar. Sürecin nasıl gelişeceği ve nereye varacağı önceden belirsizdir.

Yaratıcı Dramanın Genel Amaçları

• Yaratıcılık ve estetik gelişimi sağlama, eleştirel düşünme yeteneği geliştirme
• Sosyal gelişim ve birlikte çalışma becerisi geliştirme
• İletişim becerileri geliştirme ve moral değerleri geliştirme
• Kendini tanıma ve Problem çözme becerilerini geliştirme
• Dil becerilerini ve dinleme becerilerini geliştirme
• Sanat anlayışı ve ruhunu kazandırmak ve hayal gücünü geliştirme
• Olayları değerlendirme yeteneği kazandırma
• İnsanların diğer insanlar, durumlar ve doğal olaylar hakkındaki gözlemlerini geliştirmek
• Bireylerde, grup planlaması, grupla karar verme, yeni çözümler üretme yeteneği geliştirme
• Empati becerisi geliştirme olarak özetlenebilir.

Katılımcı: 5-20
Zaman: 1-2 saat – Yarım gün
Kazanımlar: Yaratıcılık, Özgüven, Motivasyon, Yüksek Enerji, Takım Çalışması

Etkinlik Türü
Takım & Kişisel Gelişim
Süre
60dk. - 180dk.
Katılımcı Sayısı
2-10 (Küçük Grup)
11-100 (Orta Grup)
Kazanımlar
Motivasyon
Özgüven
Takım çalışması
Yaratıcılık
Yüksek Enerji